10.1.14

Joyas de George Balanchine por el Bolshoi Ballet


Emeralds. Evgenia Obraztsova, Vladislav Lantratov. Photo by Elena Fetisova/Bolshoi Theatre. 

Diamonds. Semyon Chudin, Olga Smirnova. Photo by Elena Fetisova /Bolshoi Theatre.

Rubies. Yekaterina Krysanova, Vyacheslav Lopatin. Photo by Mikhail Logvinov/Bolshoi Theatre.

Diamonds. Semyon Chudin, Olga Smirnova. Photo by Elena Fetisova /Bolshoi Theatre.