16.7.13

Radha Giving Butter-Milk to Krishna, c. 1690


Radha Giving Butter-Milk to Krishna, illustration to Bihari's Sat Saiya, Basohli, c. 1690